อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ เป้าประสงค์


เอกลักษณ์ (Uniqueness)

     เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง ความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของมหาวิทยาลัย จากการวิเคราะห์เอกลักษณ์ของวิทยาลัยของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ได้ข้อสรุปเพื่อกำหนดให้เป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัย คือ “สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

อัตลักษณ์ (Identity)

     อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง ผลผลิตของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย และเจตนารมณ์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “คนดีของท้องถิ่น” นิยาม “คนดีของท้องถิ่น” คือ บุคคลที่พึงประสงค์ของท้องถิ่นที่มีคุณลักษณะ 4 ด้าน จากการสอบถามอาจารย์บุคลากร นักศึกษา จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 410 คน เกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกในแต่ละด้านได้ข้อสรุป ดังนี้
1) มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก
    1.1 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร หรือใช้โต้ตอบกับผู้อื่นได้
    1.2 มีความกระตือรือร้นพร้อมจะเรียนรู้และปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
    1.3 สามารถนำความรู้และประสบการณ์วิชาชีพไปปฏิบัติได้
2) มีคุณธรรม จริยธรรม ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่เป็นแบบอย่างของท้องถิ่น ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก
    2.1 มีความเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือ และตอบแทนคุณของผู้มีพระคุณทั้งที่เป็นบุคคลและสถาบัน
    2.2 มีพฤติกรรมที่ช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักการให้และการรับอย่างมีเหตุผล และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
    2.3 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
    2.4 มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น
    2.5 มีความตระหนักและรู้ตัวเองอยู่เสมอ สามารถแยกแยะสิ่งดี สิ่งไม่ดีได้
3) มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก
    3.1 มีความรักหวงแหน ชื่นชม ภาคภูมิใจต่อศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ท้องถิ่น และสามารถประพฤติปฏิบัติตน ตามวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นได้
    3.2 เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการ ตามวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น

ค่านิยมหลัก  (Core value)

     ค่านิยมหลัก ที่ยึดถือใช้กันมาในองค์กรเป็นค่านิยมที่ใช้กันมานาน อาจกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรค่านิยมจะเป็นตัวสนับสนุนหรือชี้นำการตัดสินใจของสมาชิกทุกคนในองค์กร  และเป็นตัวช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร มีดังนี้
      M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
      S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
      C         Culture        สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

 สีประจำคณะ   
    สีเหลือง หมายถึง “สีประจำองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”
    สีฟ้า หมายถึง “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”


วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

Maehongson College


236 หมู่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 0 5361 3263

โทรสาร : 0 5361 3264

msc@cmru.ac.th

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : msc@cmru.ac.th