หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษา


หลักสูตรการศึกษา 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)
    1. หลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
    2. หลักสูตร สาขาวิชาการประถมศึกษา
 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)
     1. หลักสูตร สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
     2. หลักสูตร  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 

3.หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)
    1. หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดน
 

4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)
     1. หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

5.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)   
    1. หลักสูตร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 


วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

Maehongson College


236 หมู่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 0 5361 3263

โทรสาร : 0 5361 3264

msc@cmru.ac.th

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : msc@cmru.ac.th