ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์


วิสัยทัศน์ (Vision)

     “วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ปรัชญา (Philosophy)

     “การศึกษาคือหัวใจของการพัฒนา 

พันธกิจ (Misson)

  • ผลิตบัณฑิต
  • วิจัย
  • บริการวิชากา
  • ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • ส่งเสริม สืบสานโครงการพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตและพัฒนาครู และ บุคลากรทางการศึกษา
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพการศึกษา
  • ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  • ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน


วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

Maehongson College


236 หมู่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 0 5361 3263

โทรสาร : 0 5361 3264

msc@cmru.ac.th

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : msc@cmru.ac.th