งานพัสดุ


การเตรียมเอกสารเช่ารถยนตร์ส่วนบุคคล

รายละเอียดแนบบันทึกข้อความรายงานขอซื้อขอจ้าง

รายงานขอซื้อจ้าง (ไม่เกินแสน)

รายงานขอซื้อจ้าง (เกินแสน)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (ไม่เกินแสน)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (ไม่เกินแสน1คน)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (เกินหนึ่งแสน)

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือเชิญเสนอราคา(เกินหนึ่งแสน)

หนังสือขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ประกาศผู้ชนะ

ตัวอย่างหนังสือแจ้งทำสัญญาซื้อขาย

ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ใบเสนอราคา

ตัวอย่างหนังสือตรวจสอบหลักประกันสัญญา

แจ้งนิติกรตรวจสอบสัญญา

ตัวอย่างหนังสือแจ้งการปรับตามสัญญา

หนังสือเวียน_แบบรายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปี

หนังสือเวียน_ตารางขาด-เกินบัญชี

หนังสือเวียน_ทะเบียนทรัพย์สินที่ชำรุด


แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 >> ตัวอย่าง

หลักเกณฑ์การจัดทำแผนคำของบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ใบเสนอราคา

รายละเอียดการขอตั้งค่าครุภัณฑ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

 

 

 


วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

Maehongson College


236 หมู่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 0 5361 3263

โทรสาร : 0 5361 3264

msc@cmru.ac.th

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : msc@cmru.ac.th