งานนโยบายและแผน


PL201.

01-ครูเป็นเลิศ (รายได้)  ดาวน์โหลด

02-ทบทวนแผน (แผ่นดิน)  ดาวน์โหลด

03-บริหารความเสี่ยง (แผ่นดิน)  ดาวน์โหลด

04-KM (แผ่นดิน)  ดาวน์โหลด

05-ประกันคุณภาพ-แผ่นดิน  ดาวน์โหลด

06-ประกันคุณภาพการศึกษา (รายได้)  ดาวน์โหลด

07-พัฒนาบุคลากร (แผ่นดิน)  ดาวน์โหลด

08-บริหารจัดการ (รายได้)  ดาวน์โหลด

09-บริหารจัดการ (แผ่นดิน)  ดาวน์โหลด

10-การจัดการเรียนการสอน (รายได้)  ดาวน์โหลด

11-การจัดการเรียนการสอน (แผ่นดิน)  ดาวน์โหลด

12-พัฒนานักศึกษา (รายได้)  ดาวน์โหลด

13-สร้างเครือข่าย วมส (รายได้)  ดาวน์โหลด

14-โครงการแนวะแนวการศึกษา (รายได้)  ดาวน์โหลด

16-จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ  ดาวน์โหลด

18-พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ดาวน์โหลด

19-สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดาวน์โหลด

20-สนับสนุนบริหารงานวิจัย (รายได้)  ดาวน์โหลด

21-ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (รายได้)  ดาวน์โหลด

23-พัฒนาศิษย์เก่า (รายได้)  ดาวน์โหลด

24-OPEN-HOUSE (รายได้)  ดาวน์โหลด

26-ก่อนฝึกประสบการณ์ (รายได้)  ดาวน์โหลด

27-ก่อสร้างฯ หอพัก  ดาวน์โหลด

PL202 ห้องนวัตกรรมสื่อฯ-1  ดาวน์โหลด

PL202 ห้องนวัตกรรมสื่อฯ-2  ดาวน์โหลด

PL202 ห้องนวัตกรรมสื่อฯ-3  ดาวน์โหลด

บริการวิชาการ  ดาวน์โหลด

 


แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ปรับปรุง 2562

- แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

- แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

- แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

- แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

- แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560


แผนพัฒนาบุคลากร

- แผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2559)


แผนบริหารความเสี่ยง

- แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2563

- แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2562

- แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561

- แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560

- แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2559

 


การจัดการความรู้

- แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563

- แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562

- แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561

- แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560

- แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559


แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน


วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

Maehongson College


236 หมู่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 0 5361 3263

โทรสาร : 0 5361 3264

msc@cmru.ac.th

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : msc@cmru.ac.th