งานการเงิน


ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- ค่าตอบแทนการสอน ภาคพิเศษ พ.ศ.2557 - ค่าตอบแทนการสอน อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มในการประชุม - อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก การเดินทางไปราชการ และฝึกอบรม
- อัตราค่าอาหาร ค่าที่พักการฝึกอบรมภายในประเทศ ปี 2556 - การใช้เงินรายได้ในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พ.ศ. 2555
- ประกาศมหาวิทยทาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2553 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อัตราค่าใช้จ่ายเงินรายได้จากการฝึกอบรมและการประชุมสัมนา พ.ศ.2553
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การใช้เงินรายได้จากการฝึกอบรม และการประชุมสัมนา พ.ศ.2553 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดเกรณ์การเบิกจ่ายค่าพาหนะรับจ้าง
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อัตราการเบิกชดเชยค่าน้ำมันการใช้ยานพหนะส่วนตัว - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ค่าเช่า ค่าที่พักแบบเหมาจ่าย
- ค่าตอบแทนสำหรับวิทยากร พ.ศ. 2553     - ใบเสร็จร้ับเงินอย่างน้อยต่้องมี
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราช (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554  หลักเกณฑ์การพิจารณาขอจ้างอาจารย์พิเศษ2556
ประกาศการเบิกค่าตอบแทนผู้บริหาร2554 - อัตราค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร พ.ศ. 2559
- ระเบียบกระทรวงการคลัง update 22 ธ.ค. 2559 เรื่องค่าที่พัก agoda ค่าพหนะเครื่องบิน  

 


เอกสารเกี่ยวกับการเงิน

- ค่าชดเชยยานพาหนะส่วนตัว - เดินทางไปราชการ
- ค่าชดเชยยานพาหนะส่วนตัว - เดินทางไปราชการ
- เดินทางไปราชการแนวนอน - ใบสำคัญรับเงิน
- ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร - สัญญาการยืมเงิน
- สัญญาเช่ารถและเอกสารที่ต้องแนบ *****- สรุปสาระสำคัญการเบิกจ่าย*****
- ค่าอาหาร นักศึกษากรณีเดินทางไปราชการ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักศึกษากรณีเดินทางไปราชการ
- แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ(ขอจ้าง) - แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ(ขอซื้อ)
- แบบฟอร์มรายระเอียดโครงการ - ใบเสนอราคา
- รายงานสรุปค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงาน  

 


ตัวอย่างเอกสาร

- แบบ ยืม-คืน อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ กองอาคารสถานที่  - แบบบันทึกการแจ้งซ่อมบำรุง กองอาคารสถานที่ 
- ค่าใช้จ่าย และขั้นตอนการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร - ค่าอาหารกลางวัน,ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม สัมมนาอาจารย์
- เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ - ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมนักศึกษา
- ค่าเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ - ค่าลงทะเบียนอบรมสัมนา
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ(เพื่อนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน) - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ(เพื่อเข้าร่วมสัมมนา)
- ค่าปัจจัยบำรุงวัด - ค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่มนักศึกษา
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย - ตัวอย่าง ค่าเงินรางวัลการประกวด

 


วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

Maehongson College


236 หมู่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 0 5361 3263

โทรสาร : 0 5361 3264

msc@cmru.ac.th

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : msc@cmru.ac.th