Chiangmai Rajabhat University , Maehongson Campus Demonstration School

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ระดับชั้นและจำนวนที่รับสมัคร

เตรียมอนุบาล ( 2 - 3 ขวบ )
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 27 กันยายน 2562
- ประกาศชื่อ วันที่ 28 กันยายน 2562
- สัมภาษณ์ วันที่ 29 กันยายน 2562

หลักฐานประกอบการแจ้งความจำนง

- สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
- รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว 1 ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา – มารดา 1ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา – มารดา 1 ชุด
- หลักฐานอื่นๆ ที่ราชการออกให้(ถ้ามี) 1 ชุด

วิธีการสมัครและประกาศผล

- ใช้อายุเกณฑ์การศึกษานับถึงวันที่16 พฤษภาคม 2562
- ประกาศผล 1 กันยายน 2562
- รายงานตัวพร้อมชำระเงิน วันที่ 5 ตุลาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม