สาขา ICT จัดโครงการสัมนา IT SOLUTIONS ในสถานการณ์โรคติดต่อ


    เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน "โครงการสัมนา IT SOLUTIONS ในสถานการณ์โรคติดต่อ" โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปีที่ 1 - 4 เข้าร่วม ณ ห้องประชุมน้ำเพียงดิน ชั้น 2 อาคารเรียนรวมปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยราชภักเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณเสนี มาลีพัตร ประธาน บริษัท วินบรอดแบนด์ จำกัด บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา

 

ภาพ : สุรอาจ เพิ่มเกียรติกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มร.ชม.วมส.

ข่าว : ขวัญชัย ไชยวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มร.ชม.วมส.

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

      M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
      S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
      C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน" คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 


จำนวนผู้เข้าชม : 26วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

Maehongson College


236 หมู่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 0 5361 3263

โทรสาร : 0 5361 3264

msc@cmru.ac.th

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : msc@cmru.ac.th