มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน คิดนอกกรอบ “ปลูกเมล่อนแลกค่าเทอม”


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในมิติเชิงพื้นที่และมิติเชิงภารกิจ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งนอกจากมุ่งพัฒนาท้องถิ่นตามเป้าหมายการพัฒนา 4 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา แล้ว ทุก ๆ กิจกรรมของการพัฒนาท้องถิ่นยังจะต้องบูรณาการร่วมกับการจัดการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ ทั้ง 7 สาขาวิชา ได้บ่มเพาะและฝึกทักษะที่สามารถดำรงชีวิตในสังคมยุค NEW NORMAL ได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานศาสตร์พระราชาภายใต้ “โครงการศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเพื่อชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน”

การปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ “เมล่อน” เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ “โรงเรือนต้นแบบเกษตรอินทรีย์และพืชเศรษฐกิจใหม่” ที่มีเป้าหมายจะทำการต่อยอดขยายไปสู่ชุมชนท้องถิ่น การทำงานในครั้งนี้เริ่มต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ธันวาคม 2562) เป็นการดำเนินการร่วมกันของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ที่มีคณะกรรมการขับเคลื่อนภายใต้การกำกับดูแลของ ผศ.เกษม กุณาศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในฐานะประธานกรรมการ นายเอกลักษณ์ ทองปัน กรรมการและเลขานุการ มีนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา จำนวน 5 คน ร่วมกันทำงานตั้งแต่การสร้างโรงเรือน การวางระบบ การเพาะเมล็ด การปลูก และการดูแล นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายพยุงศักดิ์ สิทธิลภ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาช่วยให้คำแนะนำวิธีการปลูกและการดูแลอย่างใกล้ชิดจนประสบความสำเร็จในที่สุด ซึ่งโครงการนี้จะยังคงดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง และนอกจากจะขยายลงสู่ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ว ยังสามารถเป็นต้นแบบสำหรับดำเนินการในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ที่ ศูนย์แม่ริม (สะลวง-ขี้เหล็ก) ได้อีกด้วย

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เป็นวันเก็บผลผลิตที่ได้ “เมล่อนระดับพรีเมี่ยม จำนวน 152 ลูก” ซึ่งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยฯ กรุณาช่วยกันซื้อในราคาพิเศษเฉพาะรอบปฐมฤกษ์ ลูกละ 99 บาท นับได้ว่าเป็นผลงานอันเกิดจากความคิดที่สร้างสรรค์ ใช้เวลาที่มีไม่มากนักในแต่ละวันเพราะงานปกติก็มีมาก แต่สามารถรังสรรค์ผลงานออกมาได้สำเร็จทำงานเพื่อมวลประชาคมโดยแท้จริง เป็นผลงานของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนที่น่าชื่นชมยิ่ง ซึ่งการปลูกเมล่อนในโรงเรือนแบบนี้ของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน นับเป็นแห่งที่ 2 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทำได้สำเร็จ โดยแห่งแรก คือ โรงเรือนแปลงเกษตรทดลองของสำนักเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในพื้นที่
ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ (ท่าโป่งแดง) นอกจากนี้มีปลูกเมล่อนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 3-4 แห่งเท่านั้น

ทั้งนี้ ผศ.เกษม กุณาศรี หัวหน้าโครงการได้กล่าวไว้ว่า
“ทีมงานพวกผมตั้งใจมากกับโครงการนี้ โดยเป้าหมายหลักก็คือ “อยากให้นักศึกษาที่มาเรียนที่นี่ มีรายได้ระหว่างเรียน จากการปลูกพืช Premium ก็คือ เมล่อน” กว่าจะประสบความสำเร็จที่เห็นนี้ เราต้องทดลองแล้วทดลองอีก จากการผสมดอก การให้สูตรอาหาร การดูแลต่างๆ ซึ่งมันไม่ง่ายเลย สำหรับโครงการนี้ แต่ทีมงานเราก็ไม่ยอมแพ้ ทำมันจนสำเร็จ แม้จะยากเย็นมากก็ตาม แต่ที่สำคัญเรามี พี่อ่อง จากสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มาช่วยให้ความรู้และถ่ายทอดวิธีการปลูกแก่ทีมงานของเราจนสำเร็จได้”

โครงการนี้ประสบความสำเร็จด้วยความร่วมมือร่วมใจของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนทุกภาคส่วน
ทั้ง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ที่อนุญาตให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มาช่วยกันทำงานในโครงการนี้ ขอขอบคุณ อ.วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อ.ดร.ณัฏฐพร จักรวิเชียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเพื่อชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน และประชาคมวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งที่ลงมือทำงาน ให้การช่วยเหลือ รวมทั้งส่งกำลังใจให้กันและกัน ขอขอบคุณ ผศ.เกษม กุณาศรี ประธานกรรมการโครงการ และทีมงาน “เมล่อน” ทุกคน

รายละเอียดเพิมเติม ....

 


จำนวนผู้เข้าชม : 63


วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

Maehongson College


236 หมู่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 0 5361 3263

โทรสาร : 0 5361 3264

msc@cmru.ac.th

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@msc.cmru.ac.th