วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563


           วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัย คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ทั้ง 7 สาขาวิชา เข้าร่วมพิธีกว่า 350 คน

 


           วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดพิธีไหว้ครูเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ ตลอดจนทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งแปลว่า “คนของพระราชา” และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชลัญจกรให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย โดยพิธีไหว้ครูเริ่มจาก ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้แทนนักศึกษา นำกล่าวไหว้ครูและกล่าวคำปฏิญาณตน หลังจากนั้นตัวแทนนักศึกษา นำพานดอกไม้ธูปเทียนเข้าบูชาครูอาจารย์ หลังจากนั้น อธิการบดีเจิมหนังสือ เพื่อความเป็นสิริมงคล ตัวแทนนักศึกษานำขับบทกลอนบูชาครู และร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สาม

           รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนนั้นมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ เป็นปี ที่ 16 โดยเรามุ่งเน้นการให้การศึกษาที่มีคุณภาพ และการเปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้เรียนในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ประเทศชาติ จะสังเกตได้ว่าเรามีหลากหลายสาขาวิชาซึ่งตอบสนองความต้องการ ของนักนักศึกษาและความต้องการของประเทศ โดยขอให้นักศึกษา มีความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประพฤติตนให้เหมาะสมตามธรรมนองคลองธรรม มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำรงไว้ซึ่งเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขอให้นักศึกษา ตั้งใจพากเพียรเรียนหนังสือ มีความฉลาด อดทน อ่อนน้อมถ่อมตน และขอให้ประสบความสำเร็จก้าวหน้าในชีวิต นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศชาติและท้องถิ่นต่อไป จากนั้นร่วมมอบรางวัลพระพิฆเนศวรและเกียรติติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำปี 2563 ให้กับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก

           หลังเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครู ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  และนักศึกษา ได้ร่วมกัน ปล่อยพันธุ์ปลาลงอ่างน้ำธรรมชาติ มากกว่า 8,000 ตัว และปลูกหญ้าแฝกโดยรอบอ่าง สำหรับอ่างกักเก็บน้ำนี้ อยู่ใกล้หอพักนักศึกษาหลังใหม่ใกล้กับอาคารที่พักบุคลากร เป็นอ่างที่กักเก็บน้ำจาก น้ำธรรมชาติเป็นหลักไหลมาจากร่องน้ำด้านทิศเหนือ ของพื้นที่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ปกติสามารถเก็บน้ำได้ตลอดปี ถือเป็นอ่างน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และปีนี้ได้ขุดลอกขยายให้มีขนาดความจุมากขึ้นกว่าเดิม บริเวณโดยรอบอ่างจะปลูกพืชผักหรือไม้ผลที่เก็บกินได้ และไม่กระทบกับระบบนิเวศ เช่น ต้นเสี้ยว กล้วย มะละกอ เป็นต้น และเลี้ยงปลาสำหรับบริโภคอีกด้วย พันธ์ปลาที่ปล่อยลงอ่างน้ำ ประกอบด้วย ปลานิล จำนวน 3,000 ตัว ปลายี่สก จำนวน 2,000 ตัว ปลาสวาย จำนวน 2,167 ตัว ปลาตะเพียน จำนวน 1,000 ตัว ปลาบึก จำนวน 140 ตัว รวม 8,307 ตัว

 

ภาพ : สุรอาจ เพิ่มเกียรติกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มร.ชม.วมส.

ข่าว : ขวัญชัย ไชยวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มร.ชม.วมส.

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

      M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
      S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
      C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน" คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

 


จำนวนผู้เข้าชม : 67วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

Maehongson College


236 หมู่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 0 5361 3263

โทรสาร : 0 5361 3264

msc@cmru.ac.th

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : msc@cmru.ac.th